کانال تلگرام پایگاه خبری شمس
39

دیدار مهندس نفری شهردار مبارکه با اصحاب رسانه

شناسه خبر: 3979 - سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - سرویس: اخبار شهرستان مبارکه, مطالب ویژه - چاپ - نویسنده: میلاد زارع

مهندس نفری در این دیدار صمیمانه از آغاز آزاد سازی مترو بهارستان – مبارکه خبر داد…

fبه گزارش سایت شمس مبارکه مهندس نفری كــه هـم‌اكنـون بيـش از دو مـاه از فعـاليتش مي‌گذرد ايـن‌بار تصميم گرفت با خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي در مهمانسراي سرارود مباركه نشستي صميمـي داشتـه بـاشـد و بـدور از هـرگـونـه ارائـه گزارشي از روند فعاليت‌هاي شهرداري، با آنان گپ‌وگفت كند و به اصطلاح نشستي خودماني برگزار نمايد.
به همين‌منظور خبرنگاران روزنامه‌هاي محلي و خبرنگاراني از روزنامه‌هاي كشور با ناصر نفري شـهـردار مـبـاركـه نـشـسـتـنـد و از هـر دري سخن گفتند.
الـبـتــه شـهــردار مـبـاركـه در ابـتـداي ايـن ديـدار از بــرگــزاري ايـن نشسـت اظهـار خشنـودي كـرد و گـفـت: در دو دهـه‌اي كـه در شـهـرهـاي مختلف بـه‌عـنـوان شـهردار فعاليت داشتم تصور مي‌كنم يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند اقدامات مختلف در عرصه‌هاي گوناگون را به مردم معرفي كند رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌هاي مكتوب هستند.

IMG_5863333
نـفـري، نـقـش آفـريـنـي و تـأثـيـرگـذاري رسانه‌هاي مكتوب در انعكاس فـعــالـيــت‌هـاي شـهـرداري‌هـا را سـتـود و افـزود: مـا در شـهـرداري ايـن تأثيرگذاري‌ها را درك مي‌كنيم و معمولاً تاكنون كمترين مشكل را با رسانه‌هاي استان داشته‌ايم و جا دارد از اصحاب رسانه تشكر كنم.
شـهــردار مـبــاركــه اذعـان داشـت: بسيـاري از شهـرداري‌هـا نيـز بـه ايـن جمع‌بندي رسيده‌اند كه مي‌توانند فعاليت‌هاي رسانه‌اي را خودشان مـديريت كنند و در اين راستاست كه نقش پررنگ رسانه‌ها، موجب شده تا انتشار رسانه از سوي شهرداري‌ها،‌اولويت اول نباشد.
وي آمـــادگـــي شـهــرداري مـبــاركــه را بــراي كـمــك درجـهــت تــوسعـه خـبــر و خــبـــررســـانـــي رســانــه‌هــا و هــمــكــاري در ايــن زمــيـنـه اعـلام كــرد و گـفــت: شـهــرداران شـهــرهــاي بـزرگ استـان اصفهـان همچـون كاشان،مباركه،‌شهرضا،‌خميني‌شهر، زرين‌شهر، فولادشهر و … با هم نشست‌هاي دوره‌اي برگزار مي‌كنند و ما حاضريم هماهنگي كرده و اين جلسات را با رسانه‌هاي استان هم داشته باشيم.
وي اعـلام كـرد كـه قصـد نـدارد در ايـن نشسـت بـه بيـان فعـاليـت‌هاي شهرداري مباركه بپردازد ولي خبرنگاران استان هم كه نمي‌خواستند از اين سفر دست‌خالي بازگردند از شهردار مباركه خواستند تا اگر خبر جديدي درحال وقوع است از آن اطلاع يابند و بالاخره اين نشست صميمي به نشستي تقريباً خبري تبديل شد و شهردار نيز اخبار جديدي را از شهرداري مباركه بيان كرد.
نفري‌گفت: اولويت كارم در شهرداري مباركه احداث مترو مباركه به بهارستان بود و در اين راستا با پيگيري هاي فراوان كه انجام شد، قرار است هفته آينده باحضور مسئولان استان و كشور، اقدامات لازم براي آزادسازي ۵۱‌كيلومتر از مسير مترو مباركه به بهارستان با محوريت شهرداري مباركه آغاز شود.
وي تصـريـح كـرد: از مباركه تا بهارستان ۵۱‌كيلومتر بايد آزادسازي و ريـل‌گـذاري شـود كـه از ايـن ميـزان،‌ده‌كيلـومتر مسير شهر مجلسي تا فولادمباركه و ۴۱‌كيلومتر فولادمباركه تا بهارستان را ما بايد انجام دهيم كه همه مصوبات آن هم گرفته شده است.
شـهـردار مبـاركـه در ادامـه خـاطـر نشـان كـرد: در ايـن مسيـر ۱۱۰‌هكتـار آزادسازي بايد صورت گيرد كه ۳۰‌ميليارد تومان هزينه پيش‌بيني‌شده آن را فـولادمبـاركـه مـي‌پـردازد كـه هـم‌اكنـون پنج‌ميليارد از اين ميزان به‌حساب مشترك شهرداري مباركه، مترو منطقه اصفهان و شهرداري زيباشهر واريز شده و اين آزادسازي از هفته آينده با حضور مسئولان آغاز خواهد شد.
وي ادامه داد: مترو مباركه به بهارستان شامل ايستگاه‌هاي فولادمباركه، مجلسـي، ميـدان شهيـدنصـوحـي مبـاركـه،‌ميـدان دفـاع‌مقـدس مبـاركه، ورودي زيبـاشهـر، ضلـع شمـالي شهر ده‌سرخ، سه راهي مباركه و در نهايت ايستگاه بهارستان مي‌باشد.
نفري بيان داشت: هزينه آزادسازي، ريل‌گذاري،‌خريد واگن و … مترو مــبـــاركـــه بـــه بـهـــارسـتـــان ۵۰۰‌مـيـلـيـــارد تـــومـــان بـــوده كـــه اگـــر دولـــت، فــولادمـبــاركــه،‌شـهــرداري‌هـا،‌صـنـايـع و … كـمـك كـنـنـد آزادسـازي آن يـك‌سـال و درصـورت تـأميـن منـابـع مـالـي قطـار بـرقـي(متـرو)‌مبـاركـه به بهارستان درمدت چهارسال به اتمام خواهد رسيد. اين درحالي است كه ۷۵‌درصد مسير داراي كاربري كشاورزي و ۲۵‌درصد كارخانجات و … است.
شـهـردار مـباركه درخصوص پرداخت عوارض آلايـنــدگــي بــه شـهــرداري مـبــاركــه اظـهـار كـرد: شـهـــرداري‌هـــا ريـــالـــي عـــوارض آلايـنــدگــي از فولادمباركه و حتي پالايشگاه دريافت نمي‌كنند و اگر فولادمباركه از سوي سازمان محيط‌زيست آلايـنــده اعــلام شــود بــايــد سهـم منطقـه مبـاركـه پـرداخت شود كه تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده اســـت و مـــوضـــوع درحـــال بـــررســـي از ســـوي نمايندگان و مسئولان محيط‌زيست بوده و بايد ببينيم نتيجه نهايي چيست؟
نفري اضافه كرد: بخشي از فعاليت‌هاي عمراني شهـر بـراي مـردم نظيـر متـرو مباركه به بهارستان مي‌توانند از طريق تأمين منابع مالي فولاد مباركه درقـالـب عـوارض آلاينـدگـي انجـام شود كه اگر اينگونه باشد در اولين گام فولادمباركه از آن نفع خواهد برد و درحقيقت يك بازي بُردبُرد است.
شهردار مباركه با بيان اينكه فولادمباركه با مديرعامل جديد مي‌تواند فصـل جـديـدي را هـم آغـاز كنـد افـزود: ايـن فصـل جـديـد مي‌تواند با سرمايه‌گذاري روي مترو مباركه به بهارستان كه يك پروژه‌ملي است شروع شود كه درنهايت رضايت همه مقامات استان را دربرداشته باشد.
وي به بودجه شهرداري مباركه در سال جاري هم اشاره كرد و گفت: بودجه شهرداري مباركه در سال جاري ۵۶‌ميليارد تومان بوده و براي سال آينده پيش‌بيني ۷۰‌ميليارد تومان شده است.
نفري كه همواره دربين سخنانش در هر همايش ومجلسي، شعرهاي زيبايي مي‌خواند اين‌بار خبرنگاران را بي‌نصيب نگذاشت و برايشان شعرهاي زيبايي را كه بخشي از آنها را خود سروده بود قرائت كرد.
در ادامه محمدرضا رضايي سرپرست روزنامه جمهوري اسلامي در استان اصــفــهــان بــه نـمــايـنــدگــي از رســانــه‌هــاي اسـتــان هــم بــا تـشـكــر از شـهــردار مبـاركـه،‌آمـادگـي رسـانـه‌هـاي استـان را بـراي شـركت در نشست‌هاي دوره‌اي شــهـــرداران اعـــلام و بــراي شـهــردار مبـاركـه كـه همـواره منشـأ فعاليت‌هاي اثربخش در شهرهاي استان بوده،‌آرزوي موفقيت روزافزون نمود.
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری شمس در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید

    تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شمس محفوظ می باشد. طراحی شده توسط میلاد