کانال تلگرام پایگاه خبری شمس
39
توسط فرمانداری شهرستان مبارکه؛

عناوين مجاز و غير مجاز تبليغات نامزدهاي مجلس دهم اعلام شد

شناسه خبر: 65338 - پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - سرویس: اخبار شهرستان مبارکه, انتخاب دهم, مطالب ویژه - چاپ - نویسنده: میلاد زارع

به گزارش پایگاه خبری شمس به نقل از كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات شهرستان مباركه ،عناوين مجاز، غيرمجاز و مستندهاي قانوني تبليغات نامزدهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را اعلام شد.

جدول عناوين مجاز وغير مجاز تبليغات انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

الف) عناوين مجاز در زمان قانوني تبليغات انتخاباتي(از تاريخ۲۹/۱۱/۹۴ الي ۰۵/۱۲/۹۴)

رديف

عناوين

مستند قانوني

۱

چاپ تراكت در قطع ۱۵*۲۰ سانتي متر وتوزيع آن

(تراكت هرگونه مطلب مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر۱۵*۲۰سانتي متر از كاغذ يا مقوا ،چاپ ومنتشر مي گردد)

ماده ۵۷ قانون وماده واحده قانون تفسير بند(۲)قانون اصلاح موادي از به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب۲۹/۱۰/۱۳۷۸

۲

چاپ وتوزيع جزوه،زندگينامه،بروشور وكارت حداكثردر                             قطع ۱۵*۲۰ سانتي متر

ماده ۵۷ قانون وماده واحده قانون تفسير بند(۲)قانون اصلاح موادي از به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب۲۹/۱۰/۱۳۷۸

۳

استفاده از عكس براي تراكت، زندگينامه، جزوه ، بروشور و كارت درقطع حداكثر۱۰*۱۵ سانتي متر

تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون (۴/۱۲/۸۶)

۴

سخنراني،پرسش وپاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي وطرفداران آنها درمحيط هاي غير دولتي

مواد ۵۷ و۵۹ قانون

۵

تبليغ در روزنامه ها وجرايد بخش خصوصي با در نظر گرفتن قانون تبليغات .

مواد ۵۷ و۵۹ قانون

۶

ارسال وتوزيع آثار تبليغاتي مجاز از طرف طريق شركت پست در پاكت هاي بسته ،بدون وجود آثار تبليغاتي بر روي پاكت

ماده ۵۷ قانون

۷

اعلام نظر شخصيت ها در تاييد نامزدها بدون ذكر عنوان ومسئوليت ودرج نظرآنها در آثار تبليغاتي مجاز ،مشروط به تسليم قبلي مدارك مستند به امضاي ايشان به هيات اجرايي

تبصره يك ماده ۵۷ قانون

۸

درج وانتشار مراتب حمايت مجامع وگروههاي هر حوزه انتخابيه در آثار تبليغاتي مجاز،توسط نامزد نمايندگي به شرط وجود مستند مكتوب

بند(۱)استفساريه قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۶/۵/۱۳۷۰-مصوب ۴/۱۲/۱۳۷۰وماده ۴۲ آيين نامه

۹

تشكيل تنها يك ستاد تبليغات انتخاباتي در مركز بخش ،شهر،شهرستان وهر يك از مناطق شهرداري در شهر هاي بزرگ

تبصره:در صورتي كه چند عنوان بر هريك از عناوين فوق الذكر اطلاق گردد،در حكم يك عنوان مي باشد.

ماده ۶۳ قانون

۱۰

نصب هر گونه تابلو،بنر وپارچه نشان دهنده مكان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها در محل ستاد تبليغات

ماده ۴۳ آئين نامه وتبصره ۲ الحاقي به ماده ۵۷ قانون

۱۱

نصب پلاكارد توسط اقشار ،گروهها،احزاب وجمعيتها فقط در جهت تشويق وترغيب شركت مردم انتخابات بدون درج اسامي داوطلبان

ماده ۴۶ آئين نامه

۱۲

استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك ،توسط نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

ماده ۴۷ آئين نامه

۱۳

برگزاري اجتمامات ،گردهمايي وهمايش با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح

آئين نامه اجرايي قانون احزاب

۱۴

نصب آثار تبليغاتي مجاز صرفا” در مكان هايي كه از سوي شهرداري ها يا دهياريها تدارك ديده شده است

ماده۵۲آئين نامه اجرايي انتخابات

۱۵

نصب واستفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبليغاتي نامزدها ومحل سخنراني ايشان مجاز است.

ماده ۴۸آئين نامه اجرايي

۱۶

نامزدهاي انتخاباتي مي توانند ستاد انتخاباتي خود رابه تفكيك برادران وخواهران تشكيل دهند.

تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون

۱۷

شهرداريها ودهياريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ،مكان هاي مناسبي را براي الصاق ويا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.

ماده ۵۲(اصلاحي ۲۲/۰۸/۹۰)آئين نامه اجرايي

ب) عناوين غيرمجاز در تبليغات انتخاباتي

 

رديف

عناوين

مستند قانوني

۱

استفاده از هرگونه پلاكارد ( به منظور تبليغات به نفع يا عليه كانديدا) ، پوستر ، ديوار نويسي

ماده ۵۷ قانون

۲

راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن

ماده ۵۷ قانون

۳

استفاده از عكس خارج از قالب تراكت ، جزوه ، زندگينامه ، بروشور و كارت و نيز چاپ آن در قطع بزرگتر از ابعاد ۱۰*۱۵ سانتي متر

تبصره ۲ الحاقي به ماده ۵۷ قانون (۴/۱۲/۸۶)

۴

نصب و الحاق هرگونه اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه تبليغاتي به طور كلي (بجز بنر و پارچه در محل ستادهاي تبليغات نامزدها )

ماده ۶۱ قانون و ماده ۵۲ آيين نامه اجرايي

۵

اعلام نظر شخصيت ها در تاييد نامزدها با ذكر عنوان و مسئوليتشان و عدم ارائه مدارك كتبي مربوط با امضاي آنها به هيات اجرايي .

تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون

۶

داير كردن بيش از يك ستاد تبليغات انتخاباتي در مراكز بخش ها ، شهرها و شهرستانها و هريك از مناطق شهرداري در شهرهاي بزرگ

ماده ۶۳ قانون

۷

درج اعلام حمايت مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه در آثار تبليغاتي مجاز ، بدون وجود مستند مكتوب نزد نامزد .

بند (۱) استفساريه قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰

۸

نصب هرگونه آثار تبليغاتي توسط اقشار ، گروه ها ، احزاب و جمعيت ها مبني بر حمايت از نامزدهاي انتخاباتي ( با درج تصوير يا اسامي نامزدها و …)

ماده ۴۶ آيين نامه

۹

الف- انتشار مطالب غيرواقعي دال بر انصراف حمايت گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين در مطبوعات ، نشريات ، خبرگزاريها و …

ب- تبليغ عليه داوطلبان نمايندگي در مطبوعات ، نشريات خصوصي ، خبرگزاريها و …

ج- خودداري از چاپ فوري پاسخ نامزد (ذينفع در بندهاي الف و ب ) توسط نشريه ، روزنامه ، خبرگزاري مربوطه

ماده ۶۴ قانون

۱۰

تبليغ عليه داوطلبان ديگر از سوي داوطلب يا طرفداران وي

ماده ۶۵ قانون

۱۱

تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي (حتي به صورت درج آگهي) در نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها ، شهرداريها ، شركت ها و سازمانهاي وابسته به آنها ، نهادها و موسساتي كه به هر مقدار از بودجه عمومي استفاده ميكنند .

تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون

۱۲

انجام فعاليت تبليغاتي براي نامزدها از صداو سيما و ميز خطابه نمازجمعه يا هر وسيله اي كه جنبه رسمي و دولتي دارد .

ماده ۵۹ قانون

۱۳

استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها ، ادارات ، شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها ، نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده ميكنند و يا در اختيار گذاشتن آنها براي انجام تبليغات داوطلبان نمايندگي

ماده ۵۹ قانون

۱۴

تبليغ اعضاي هيات هاي بازرسي و نظارت انتخابات له يا عليه داوطلبان انتخابات

ماده ۶۰ قانون

۱۵

تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني و نام مسوول آن به فرمانداري يا بخشداري

تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون

۱۶

فعاليت تبليغاتي كارمندان دولت در ساعات اداري

ماده ۵۹ قانون

۱۷

برگزاي و دعوت داوطلبان انتخاباتي از مردم جهت شركت در گردهمايي يا همايش و تشكيل جلسه سخنراني تبليغاتي قبل از آغاز زمان قانوني تبليغات

ماده ۵۶ و مصوب كميته حقوقي ستاد

۱۸

محو يا پاره نمودن آگهي تبليغاتي مجاز نامزدها كه در محل مجاز ، در زمان قانوني تبليغات الصاق گرديده است .

ماده ۵۸ قانون

۱۹

هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع مي باشد .

ماده ۶۱ (اصلاحي ۲۶/۱/۱۳۸۶)

۲۰

استفاده از هرگونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و… در خارج از محيط سخنراني نامزدهاي انتخاباتي ممنوع مي باشد .

ماده ۵۷ قانون

تذكر: مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (فصل مجازاتها) ، مرتكبين جرائم و تخلفات فوق الذكر اعم از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و يا افراد ديگر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد .

تبليغات انتخاباتي

۱- تبليغات زودهنگام در قانون چه جايگاهي دارد و در صورت بروز تخلف راهكارهاي قانوني جهت برخورد با عاملين آن چگونه است ؟

جواب : بر اساس ماده ۵۶ قانون و استفساريه مربوط به تبليغات زودهنگام داوطلبان ممنوع مي باشد و در صورت احراز تخلف مراتب مستنداً به هيات اجرايي و نظارت جهت اتخاذ تصميم تسليم مي گردد .

۲- آيا براي مشخص كردن ستادهاي تبليغات انتخابات مي توان از عرض خيابان جهت نصب هرگونه تابلو ، بنر ، پارچه استفاده نمود ؟

جواب : خير

۳- آيا انتشار گزارش عملكرد نماينده مجلس كه در دوره بعدي انتخابات مجلس شوراي اسلامي داوطلب مي باشد تبليغ محسوب مي شود ؟

جواب : خير

۴- آيا مي توان محل ستاد تبليغات انتخابات نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي را در ايام مجاز تبليغات بعد از چند روز فعاليت به محل ديگري انتقال داد ؟

جواب : جابجايي محل ستاد با اعلام كتبي به فرماندار يا بخشدار بلامانع است .

۵- آيا نامزد انتخاباتي بايستي مشخصات هر ستاد شامل آدرس ، شماره تلفن و مسئول آن را كتباً به فرمانداري معرفي نمايد ؟

جواب : بله ( تبصره ماده ۶۳ قانون و ماده ۵۰ آئين نامه اجرائي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي )

۶- آيا توزيع كارت هاي ويزيت بدون عنوان كردن نامزدي انتخابات مشمول تبليغات زودهنگام مي شود ؟

جواب : در صورتي كه به منظور ارائه يك خدمت شغلي مشخص تهيه و توزيع شده باشد وتهيه كارت هاي تبليغاتي در قطع كارتويزيت حاوي عكس ومشخصات وسوابق متاوت داوطلب مشمول منع كلي سايرموارد تبليغاتي است.

۷- آيا حركت داوطلب و طرفداران وي به صورت جمعي در خيابانها و معابر عمومي مجاز است ؟

جواب : در صورتي كه مشمول عنوان راهپيمايي باشد ممنوع است .

۸- تبليغات جمعي نامزدها چه صورتي دارد ؟

حواب : بلامانع است.ماده ۴۷ آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس

۹- دعوت و برگزاري هرگونه اجتماعات ، مراسم ها ، مناسبت ها ، شب شعر و … از سوي داوطلبان انتخاباتي از زمان ثبت نام تا زمان شروع تبليغات چه وضعيتي دارد ؟

جواب : بر اساس ماده ۵۶ قانون ممنوع است .

۱۰- آيا استفاده از فيلم ، سي دي و دوربين فيلم بردراي جهت انعكاس يا پخش برنامه با محتواي تبليغاتي ويژه داوطلب از طريق تلويزيون يا ويدئو پرژكتور در محل سخنراني يا ستاد داوطلب براي تبليغات مجاز است ؟

جواب : چنانچه به منظور پوشش سخنراني يا جلسه پرسش و پاسخ و …. از نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران انها در محل سخنراني و در مهلت قانوني تبليغات باشد بلامانع است . در غير اين صورت بر اساس ماده ۵۷ و ۶۳ قانون انتخابات ممنوعيت قانوني دارد .

۱۱- منظور از كاروان تبليغاتي كه در ممنوعيت هاي ماده ۵۷ قانون آمده است چيست ؟

جواب : به حركت جمعي چندين وسيله نقليه به قصد مانور تبليغاتي .

۱۲- آيا صدور اطلاعيه و مصاحبه تبليغاتي داوطلبين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با مطبوعات و رسانه هاي خصوصي در غير از زمان تعيين دشه براي تبليغات از مصاديق تبليغات زودهنگام مي باشد ؟

جواب : بله ، بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات و استفساريه آن از مصاديق تبليغات زودهنگام مي باشد          ( ضمن اينكه درج محتواي تبليغاتي در مطبوعات و رسانه هاي دولتي به طور كلي ممنوع مي باشد ) .

۱۳- آيا داوطلب مي تواند به عناوين تحصيلا تي بالاتر يا متفاوت از انچه كه براي ثبت نام ارائه نموده است در تبليغات خود اشاره كند ؟

جواب : منوط به برخورداري از مدرك معتبر تحصيلي يا گواهي مويد آن مي باشد كه عندالزوم به هيات اجرايي ارائه دهد .

۱۴- آيا به دانشجويان مقطع دكتري كه نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشند مي توانند در تبليغات خود از عنوان دكتر استفاده نمايند ؟

جواب : خير .

۱۵- كانديدايي عناوين و شغلهاي متعدد را بعنوان سوابق در آثار تبليغاتي مجاز خود چاپ نموده و هيات اجرايي مداركي از كانديدا را خواسته و ايشان هيچ گونه مدركي ارائه نداده اند آيا مي توان نسبت به امحاء ان اقدام شود .

جواب : بله در صورت غيرواقعي بودن عناوين و سوابق مربوط به يك نامزد به عنوان تخلف تبليغاتي آثار غير واقعي پس از اعلام به نامزد توسط مامورين انتظامي جمع آوري مي گردد.

– آيا راهكارهايي براي برخورد با تخلفات انتخاباتي مسئولين ستاد تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود دارد ؟

جواب: تخلفات انتخاباتي مسئولين ستاد نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه مغاير با مفاد ماده ۶۱ و تبصره ۱ ماده ۶۳ و صدر ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس باشد فراخور موضوع تخلف بر اساس مجازاتهاي مقرر در مواد ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۸ قانون انتخابات قابل پيگيري است .

۱۷- آيا برگزاري جلسات خانگي قبل از مهلت قانوني توسط داوطلبان انتخاباتي منع قانوني دارد ؟

جواب: برگزاري جلسه فوق در صورتي كه جنبه علني و عام نداشته باشد بلامانع است .

۱۸- انجام موارد زير در زمان تبليغات از جنبه قانون چه وضعيتي دارند ؟

۱)   توزيع سي دي حاوي مطالب تبليغاتي مربوط به نامزدهاي انتخاباتي

2)    توزيع اشياء تبليغاتي مثل خودكار، جاكليدي ، تقويم جيبي و غيره كه بر روي آنها    شعار تبليغاتي و با مطالب مربوط به نامزدهاي انتخاباتي درج شده باشد .

۳)              ارسال پيامك

۴)              تبليغات در فضاي مجازي

۵)              نوشتن مطالب تبليغاتي به نفع نامزدي خاص بر بدنه و شيشه وسايل نقليه شخصي

جواب: (۱) مجاز است

(۲) مجاز است

(۳) ارسال صرفاً از طريق شماره تلفن هاي همراه شخصي مجاز است .

(۴) با عنايت به خلاء قانوني در اين زمينه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به فعاليت و انتشار مطالب در فضاي مجازي مجاز مي باشد .

(۵) مجاز نمي باشد .

۱۹- آيا اقشار ، احزاب ، گروه هاي سياسي و جمعيت ها در خصوص تبليغات در مورد داوطلبان و با نامزدهاي انتخاباتي مي توانند پلاكارد نصب نمايند ؟

جواب: خير ، صرفاً ميتوانند بدون ذكر نامزدها مردم را به شركت در انتخابات تشويق و ترغيب نمايند .

۲۰- آيا اعضاي شوراهاي اسلامي ميتوانند در فعاليت هاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدهاي نمايندگي موضع گيري نمايند ؟

جواب: بدون استفاده از هرگونه امكانات شهرداريها و بدون ذكر عنوان و مسئوليت خود ميتوانند به نفع نامزد يا نامزدهاي نمايندگي مورد نظر خود فعاليت نمايند .

۲۱- آيا در چاپ عكس يا آثار تبليغاتي انتخابات محدوديت رنگ وجود دارد ؟

جواب : خير

۲۲- استفاده از تراكتهاي ۱۵*۲۰ سانتي متر به شكل قطعات پازل چگونه است ؟

جواب: ممنوع است

۲۳- درج زندگينامه و ساير آثار تبليغاتي مجاز داوطلبان از اندازه بزرگتر از ۱۵*۲۰ در مجلات و روزنامه ها چه حالتي دارد ؟

جواب : ممنوع است

۲۴- آيا ميتوان زندگينامه و جزوه را با قطع ۱۵*۲۰ به صورت آكاردئوني تهيه نمود به صورتيكه در صورت بازشدن ، قطع آن بيشتر شود ؟

جواب : خير

۲۵- درج آثار تبليغاتي بر روي بالن يا بادكنك چه صورتي دارد ؟

جواب : استفاده از بالن يا بادكنك جهت تبليغات مجاز نيست

۲۶- آيا ميتوان از مساجد يا حسينيه ها كه به عنوان يك مكان عمومي تلقي مي شود به عنوان محل ستاد انتخاباتي كانديداها استفاده نمود و يا از وسايل و امكانات آنها در ايام تبليغات استفاده كرد ؟

جواب : خير

۲۷- آيا استفاده از تلويزيونهاي شهري ، فضاي مترو و وسايل حمل و نقل عمومي اعم از دولتي يا خصوصي توسط نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي تبليغات وجاهت قانوني دارد ؟

جواب : باعنايت به مفاد ماده ۵۷ قانون انتخابات و استفساريه آن و با توجه به عمومي بودن اينگونه امكانات استفاده از آنها جهت تبليغات نامزدها منع قانوني دارد .

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری شمس در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید

    تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شمس محفوظ می باشد. طراحی شده توسط میلاد